چنانچه شما دارای تخصص و توانایی در امور تجاری و بازرگانی و سایر امور مربوطه هستید ، جهت ارسال درخواست استخدام می توانید از طریق این فرم اقدام نمایید. 

  • کارشناسان ما در بخش نیروی انسانی پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام مرکز آموزشیتاریخ شروعتاریخ پایانمعدل 
  • نام موسسهزمینه فعالیتسمتآخرین حقوق دریافتیمدت همکاریعلت قطع همکاری 
  • نام دورهنام موسسه آموزش دهندهمدت دورهسرفصل های آموزشی طی دوره 
  • نام زبانعالیخوبمتوسطضعیف 
  • نام نرم افزارعالیخوبمتوسطضعیف 
  • عالیخوبمتوسطضعیف 
  • نام و نام خانوادگینسبتسنشغلتوضیحات 
  • نام ونام خانوادگیسمتآدرس محل کارتلفن تماس