نرخ روزانه ارز

آخرین بروزرسانی 1401.5.22

نرخ ارز گمرکی (ریال)

265,116

نرخ ارز نیمایی (ریال)

265,116

نرخ ارز گمرکی (ریال)

271,959

نرخ ارز نیمایی (ریال)

271,959

نرخ ارز گمرکی (ریال)

39,322

نرخ ارز نیمایی (ریال)

39,322

نرخ ارز گمرکی (ریال)

72,190

نرخ ارز نیمایی (ریال)

72,190

نرخ ارز گمرکی (ریال)

14,775

نرخ ارز نیمایی (ریال)

14,775

تبدیل ارزها