چنانچه شما دارای تخصص و توانایی در امور تجاری و بازرگانی و سایر امور مربوطه هستید ، جهت ارسال درخواست استخدام می توانید از طریق این فرم اقدام نمایید.

 • کارشناسان ما در بخش نیروی انسانی پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.
 • MM slash DD slash YYYY
 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام مرکز آموزشیتاریخ شروعتاریخ پایانمعدل 
 • نام موسسهزمینه فعالیتسمتآخرین حقوق دریافتیمدت همکاریعلت قطع همکاری 
 • نام دورهنام موسسه آموزش دهندهمدت دورهسرفصل های آموزشی طی دوره 
 • نام زبانعالیخوبمتوسطضعیف 
 • نام نرم افزارعالیخوبمتوسطضعیف 
 • عالیخوبمتوسطضعیف 
 • نام و نام خانوادگینسبتسنشغلتوضیحات 
 • نام ونام خانوادگیسمتآدرس محل کارتلفن تماس 
 • حداکثر اندازه فایل: 1 MB.