ترخیص کلیه کامیون های وارد شده

ترخیص کلیه کامیون های وارد شده

بخشنامه نهایی گمرک در خصوص ترخیص کلیه کامیون های وارد شده یکماهه کلیه کامیون های وارده زیر سه سال ساخت دارای ثبت سفارش به گمرکات کشور

به پیوست تصویرنامه شماره ٨٤٥١٥٧ /١٤٠٠مورخ 1400/6/30 این حوزه معاونت عنوان مدیر محترم نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای ، متضمن تصمیمات اتخاذ شده در راستای بازدید میدانی معاونین
محترم دادستان تهران و جلسه مشترک با نمایندگان سازمانها و دستگاههای همجوار، همچنین دوفقره گزارش معاونت امور گمرکی گمرک ایران به شماره های ٨٥١٧٩٩ /١٤٠٠مورخ 1400/6/31 و 1400/862031 مورخ 1400/7/3  با
عنوان دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، ارسال می گردد.
مقتضی است باتوجه به اینکه مقرر است تا پایان مهرماه سالجاری و بنا به دستور دادستانی محترم کل کشور و دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران ،کلیه کامیونهای وارده زیرسه سال ساخت دارای ثبت سفارش، پس از انجام
تشریفات گمرکی ، با رعایت مقررات مربوطه ترخیص و ازگمرکات اجرایی خارج گردد، دستور فرمایید به قید فوریت اقدامات ذیل با رعایت سایرمقررات صورت پذیرد:
١ -گمرکات مرزی علی الخصوص گمرک بازرگان مکلفند نسبت به پذیرش حمل یکسره و ترانزیت کامیونهای وارده بدون تخلیه آنها، صرفاً با رویت ثبت سفارش مربوطه اقدام نمایند. عدم اعتبار ثبت سفارش مانع ترانزیت کامیونهای وارداتی نبوده و اعمال کلیه قوانین ومقررات موضوعه، پس از اظهار کالا به گمرک در گمرکات مقصد صورت می پذیرد. تأکید می گردد با رویت ثبت سفارش منعی جهت ترانزیت کالا وجود ندارد.

٢ -در صورت عدم بررسی و اعلام نظر توسط کارشناس مجازی درخصوص کامیونهای وارداتی ظرف مدت چهار روز کاری، گمرکات اجرایی محل دپوی کامیون ها، موظف و مکلف می باشند ضمن بررسی فوری اظهارنامه و حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوطه، نسبت به صدور پروانه الکترونیکی و ترخیص کالا اقدام نمایند.

٣ -در صورت نیاز به استعلام از نمایندگی های خدمات پس از فروش برای مدل یا سایر مشخصات کامیونها، گمرکات اجرایی موظف به اقدام حداکثر ظرف دو روز کاری بوده و رونوشت مکاتبات صورت پذیرفته به کلیۀ دستگاه های مرتبط ازجمله استاندارد، محیط زیست، راهداری و … داده شود تا نیاز به استعلام مجدد نباشد. بدیهی است تحویل نامۀ استعلام بصورت لاک و مهر شده به نماینده قانونی صاحب کالا جهت تسریع دراقدام بلامانع بوده وگمرکات اجرایی موظفند نسبت به ارسال نامه ها به طریق اشاره شده به موازات ارسال از طریق سیستم اقدام نمایند.

٤ -در اجرای ماده ٦٩ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتیکه حقوق ورودی بیش از میزان واقعی اظهارگردیده باشد، به منظور اجتناب از تشکیل پرونده های استرداد اضافه پرداختی، قبل از ترخیص کالا، مراتب به اظهار کننده ابلاغ تا اقدامات لازم جهت اصلاح وکاهش حقوق ورودی صورت پذیرد. در غیراینصورت، صاحب کالا طی کامنت سیستمی، عدم پیگیری استرداد تفاوت حقوق ورودی بعد از ترخیص کالا را اعلام نماید. بدیهی است پس از ترخیص کالا و مطابق کامنت فوق الاشاره، امکان استرداد تفاوت حقوق ورودی میسرنخواهد بود.

٥ -بر اساس مصوبات جلسه 1400/7/3 در محل دادستانی عمومی و انقلاب تهران و با حضور دستگاههای مرتبط، به محض ابلاغ کلی سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ مجوز محیط زیست درمرحله انجام تشریفات گمرکی حذف و موکول به پس از ترخیص و در مرحله شماره گذاری خواهد گردید که مراتب ظرف هفتۀ جاری به گمرکات ابلاغ خواهد گردید. همچنین زمان تمدید ثبت سفارش نیز به سه روز تقلیل یافته و سازمان ملی استاندارد مکلف به استقرار نماینده خود در گمرکات اجرایی به منظور پاسخگویی و صدور مجوز ترخیص در حداقل زمان گردیده است که لازم است مراتب به جد توسط گمرکات مربوطه پیگیری شود. در صورت عدم پیگیری توسط مدیران گمرکات اجرایی و عدم اعلام نتیجه به صورت نامه رسمی، مسئولین و متصدیان ذیربط بایستی پاسخگوی دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و سایر مراجع ذیربط باشند و هیچ عذری در این خصوص مسموع نمی باشد.

٦ -با توجه به نامه شماره 92938/71 مورخ 1400/6/29 (تصویر پیوست) سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای دستور فرمائید کلیه کامیونهای موجود در آن گمرک که دارای ثبت سفارش بوده و در اجرای مواد ٣٨ و٣٩ قانون امور گمرکی، به گمرک مزبور اظهار گردیده است، در اسرع وقت مورد ارزیابی قرار گرفته و فهرست و مشخصات کامل کامیونهای ترخیص شده را به دفتر نوسازی توسعه و برنامه ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای و این دفتر ارسال نمایند. مدیران محترم گمرکات بایستی به نحوی برنامه ریزی نمایند که ضمن بازدید میدانی روزانه، تا پایان مهرماه سالجاری کلیۀ کامیون های دارای ثبت سفارش، از گمرکات مزبور ترخیص شوند.

٧ -پیرو بخشنامه شماره 146/1400/862640 مورخ 1400/7/3 دفتر واردات (تصویر پیوست) مبالغ دریافتی جهت یک دستگاه کامیون وارداتی بعنوان نمونه به شرح ذیل ، از سوی دفترواردات محاسبه و اعلام می گردد:
مدل کامیون T460        RENAULT حقوق گمرکی ٤ درصد 149411769 عوارض پسماند 1867647
سال ساخت2017              سود بازرگانی ١٦ درصد 597647077 عوارض قانون بودجه 5000000
ارزش ارزی به یورو 75480(CFR)          7470588 مالیات علی الحساب 149411769یک درصدهلال احمر

ارزش گمرکی به ریال  3735294333 (CIF)    مالیات بر ارزش افزوده 403411777(٩ درصد)  جمع حقوق ورودی با احتساب اسقاط صدو سی و یک میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و شصت و دو تومان ١.٣١٤.٢٢٠.٦٢٩ ریال /   صدو چهارده میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد و شصت و هشت تومان ١.١٤٩.٨٦٧.٦٨٣ ریال
جمع حقوق ورودی بدون احتساب اسقاط ١.١٤٩.٨٦٧.٦٨٣ ریال  صدو چهارده میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار و هفتصد و شصت و هشت تومان

ضمناً در صورت ارائه گواهی اسقاط خودرو طبق جدول فوق ، مبلغ ٩٤٦.٣٥٢.١٦٤ریال در مهلت ٦ ماهه قابل استرداد خواهد بود و هیچ مبلغ دیگری توسط گمرک اجرایی وصول نمی گردد. بدیهی است در صورت
تایید سیستمی سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب ، مبلغ مربوطه از جدول فوق کسر و در گمرک، پرداخت نمی گردد.

باید توجه داشت وفق مادۀ ٦٠٠ قانون مجازات اسلامی ، ” هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از ٢ ماه تا ١ سال محکوم خواهد شد.” که با توجه به طرح موضوع کامیونهای وارداتی در دادستانی عمومی و انقلاب تهران، مفاد این نامه بایستی توسط کلیۀ متصدیان ذیربط ملحوظ نظرقرار گیرد.

٨ -در خصوص بررسی ارزش کامیون های وارده برای محاسبۀ حقوق ورودی ، بخشنامۀ شمارۀ 1400/815294 مورخ 1400/6/24 دفتر ارزش گمرک ایران ، ملاک عمل قرار گرفته و هیچگونه ایستایی درخصوص بررسی ارزش معاملاتی
کامیون ها – که صرفاً در صورت مغایرت ، جریمه ای اخذ می شود و تأثیری در اخذ حقوق ورودی کامیون ها براساس ارزش نو کامیون ها ندارد- ایجاد نشده و اینگونه بررسی ها به طرح در کمیته و یا مکاتبات زاید با دفاتر ستادی منتهی
نشود.
چنانچه درخصوص محاسبۀ ارزش کامیون های وارداتی ، برای برخی از واردکنندگان جریمۀ مابه التفاوت درنظر گرفته شده و وصول شده است، این شرکت ها می توانند در مهلت ٦ ماهه از تاریخ امضای پروانه درخواست بخشودگی
جریمه را به آن گمرک ارائه تا اقدامات لازم در راستای بخشش جریمه در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی صورت پذیرد و جریمه مأخوذه به صاحب کالا عودت داده شود؛ نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و پیگیری مصوبات ابلاغی با ناظرین، مدیران کل و مدیران مستقل گمرکات اجرایی می باشد و لازم است مفاد این بخشنامه به تمامی متصدیان ذیربط ابلاغ و مورد نظارت مستمر قرار گیرد.

بدیهی است در پایان مهرماه سالجاری، هیچگونه عذری درخصوص عدم ترخیص کامیون های رسوبی در گمرکات اجرایی مسموع نبوده و وفق مقررات درخصوص مورد، گزارش لازم به مراجع ذیربط از جمله دادستانی محترم ارائه خواهد گردید.

لینک دانلود فابل  بخسنامه

منبع: کانال اطلاع رسانی بخشنامه های گمرکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

۰۲۱۸۷۷۰۰۷۶۲